" />

NEW PUBLICATIONS

no image

2018 Advanced Energy Materials Original

2018/9/17

Self-Assembly Atomic Stacking Transport Layer of 2D Layered Titania for Perovskite Solar Cells with Extended UV Stability

Tzu-Pei Chen, Chung-Wei Lin, Shao-Sian Li, Yung-Han Tsai, Cheng-Yen Wen, Wendy Jessica Lin, Fei-Man Hsiao, Ya-Ping Chiu, Kazuhito Tsukagoshi, Minoru Osada, Takayoshi Sasaki, Chun-Wei Chen, 2017, 'Self-Assembly Atomic Stacking Transport Layer of 2D Layered ...

ReadMore

2018 Dalton Transactions Review

2018/9/17

Nanoarchitectonics in dielectric/ferroelectric layered perovskites: from bulk 3D systems to 2D nanosheets

Minoru Osada, Takayoshi Sasaki, 2018, 'Nanoarchitectonics in dielectric/ferroelectric layered perovskites: from bulk 3D systems to 2D nanosheets', Dalton Transactions, vol. 47, no. 9, pp. 2841-2851 doi:10.1039/C7DT03719H Abstract  We present an overview o ...

ReadMore

2018 Electrochimica Acta Original

2018/9/17

High areal capacitance and rate capability using filled Ni foam current collector

Zheyin Yu, Zhenxiang Cheng, George Tsekouras, Xiaolin Wang, Xiangyang Kong, Minoru Osada, Shi Xue Dou, 2018, 'High areal capacitance and rate capability using filled Ni foam current collector', Electrochimica Acta, vol. 281, pp. 761-768 doi:10.1016/j.elec ...

ReadMore

2018 Original Polymers

2018/9/17

Self-Sensitization and Photo-Polymerization of Diacetylene Molecules Self-Assembled on a Hexagonal-Boron Nitride Nanosheet

Elisseos Verveniotis, Yuji Okawa, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Takaaki Taniguchi, Minoru Osada, Christian Joachim, Masakazu Aono, 2018, 'Self-Sensitization and Photo-Polymerization of Diacetylene Molecules Self-Assembled on a Hexagonal-Boron Nitride ...

ReadMore

2018 ACS Applied Materials & Interfaces Original

2018/9/17

Multifield Control of Domains in a Room-Temperature Multiferroic 0.85BiTi0.1Fe0.8Mg0.1O3–0.15CaTiO3 Thin Film

Tingting Jia, Ziran Fan, Junxiang Yao, Cong Liu, Yuhao Li, Junxi Yu, Bi Fu, Hongyang Zhao, Minoru Osada, Ehsan Nasr Esfahani, Yaodong Yang, Yuanxu Wang, Jiang-Yu Li, Hideo Kimura, Zhenxiang Cheng, 2018, 'Multifield Control of Domains in a Room-Temperature ...

ReadMore

更新日:

Copyright© 名古屋大学 未来材料・システム研究所 長田研究室 , 2019 All Rights Reserved.